Tất cả các bài viết trong blog này đều do tôi, ThS. Phan Nguyễn Khánh Đan – và các cộng sự của tôi – tổng hợp và dịch thuật từ Internet.

Tôi không trực tiếp viết nhiều bài viết trong đây, nhưng việc thu thập, tổng hợp và dịch thuật của chúng tôi là một quá trình lao động thực sự trên tinh thần nghiêm túc, với mục đích chia sẻ những tri thức có giá trị cho mọi người.

Do vậy, các bạn có quyền sử dụng và post lại các bài viết này trên các trang web của các bạn, với điều kiện ghi rõ nguồn và tên người dịch là tôi – Phan Nguyễn Khánh Đan – hoặc các cộng sự của tôi có tên được ghi trong bài.

Bản thân tôi cũng ghi nguồn dịch và tổng hợp sau mỗi bài viết của mình, vì đây là vấn đề bản quyền và vì tôi tôn trọng công sức của những tác giả thực sự của các bài viết. Vì thế, tôi mong các bạn cũng thể hiện sự tôn trọng tương tự với các tác giả và người dịch, và hãy chia sẻ những giá trị này trên tinh thần vì lợi ích chung của tất cả mọi người.

Xin cám ơn mọi người rất nhiều!